ILT: ‘ProRail moet beter zicht krijgen op onderhoudsstaat sporen Kijfhoek’

Het rangeerterrein van Kijfhoek nabij Zwijndrecht (Foto: ProRail)
Het rangeerterrein van Kijfhoek nabij Zwijndrecht (Foto: ProRail)

Spoorbeheerder ProRail heeft onvoldoende beeld van de fysieke staat van de infrastructuur op rangeerterrein Kijfhoek, stelt Inspectie Leefomgeving en Transport in een rapport. De sporen, wissels en het heuvelsysteem -waarover wagons gerangeerd worden- zijn op het einde van de technische levensduur en vragen verhoogde aandacht van de spoorbeheerder.

Daarnaast heeft de infrabeheerder niet genoeg aandacht voor het risicomanagement en veiligheidsgedrag, stelt ILT. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten om een dwangsom met een pakket aan maatregelen op te leggen voor ProRail. Daarin staat dat ProRail het zicht op de staat van de infrastructuur moet verbeteren, procedures voor risicobeheersing bij wijzigingen moet naleven en regelgeving voor veilig werken beter in de praktijk moet brengen.

Verscherpt toezicht vanaf 2018

In de zomer van 2018 vinden op Kijfhoek twee ongevallen plaats. Als gevolg hiervan verscherpt ILT het toezicht op het rangeerterrein met extra inspecties op de manier van werken en worden er gesprekken gevoerd met ProRail en de aannemers. Begin 2020 voert de ILT het aantal gesprekken verder op, nadat ProRail met een nieuwe taakverdeling voor het onderhoud wil gaan werken. De spoorbeheerder wil vanaf dan met twee aannemers werken in plaats van een. Daarmee zou er volgens ILT een knip ontstaan in het onderhoud. Zo werkt er een aannemer aan de technische rem- en aansturingsinstallaties op de rangeerheuvel terwijl de andere aan de spoorinfrastructuur onderhoud pleegt. De ILT ziet dat deze opsplitsing van onderhoud tot grote risico's leidt.

Gesprekken en inspecties 2020

Uit de gesprekken met ProRail -en extra inspecties door de ILT- blijkt dat het risicomanagement, veilige bereidbaarheid en veilig werken op Kijfhoek onder de maat is. ProRail besteedt het onderhoud op Kijfhoek uit, terwijl zij zelf onvoldoende kennis heeft van de functionaliteit van enkele belangrijke onderdelen van de infrastructuur. Ook heeft ze onvoldoende zicht op de fysieke staat van de infrastructuur. Dit leidt tot een gebrekkige informatieoverdracht aan de nieuwe aannemer die hierdoor onvoldoende is toegerust voor zijn taak, met onnodige risico’s en verstoringen tot gevolg. Inspecties van de ILT tonen aan dat dit jaar veel meer wissels niet voldoen aan de onderhoudsnorm die de veiligheid kan raken. ProRail was hier niet van op de hoogte. Verder worden aanbevelingen uit onderzoeksrapporten niet allemaal gevolgd en ProRail pakt niet altijd door bij het uitvoeren van verbeteracties.

Afspraken veilig werken naleven

Het zogenoemde ‘Spelregelkader’ voor veilig werken aan de infrastructuur op Kijfhoek moet bij alle partijen die op het rangeerterrein werken bekend zijn. ProRail is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor dat de nieuwe aannemer de afspraken en procedures uit het kader kent. Zodat deze zich hier vanaf 1 maart 2020, bij de start van het nieuwe contract, aan kan houden. Echter, begin maart stelt de inspectie meerdere keren vast dat de afspraken uit het kader niet worden nageleefd. Daarom krijgt ProRail eind maart een bestuurlijke waarschuwing.

ProRail onderkent problemen

In de gesprekken met de ILT onderkent ProRail de tekortkomingen: "Wij zijn hierover constructief in gesprek met de ILT. Wij bereiden een inhoudelijke reactie voor. Daarnaast zijn wij volop bezig met een verbetertraject. Ook is het onderhoudscontract op Kijfhoek geactualiseerd. Sinds april werken we keihard samen met de aannemer aan het verbeteren van de kwaliteit van de spoorinfrastructuur op het goederenemplacement." ProRail geeft aan dat ze de komende jaren extra inspanning zullen leveren om de situatie op orde te brengen.