Onderzoek naar toekomstige Lelylijn gaat nieuwe fase in

Het onderzoek naar de toekomstige Lelylijn gaat een nieuwe fase in. (Foto: Rob Dammers)
Het onderzoek naar de toekomstige Lelylijn gaat een nieuwe fase in. (Foto: Rob Dammers)

Het onderzoek naar de nog te bouwen Lelylijn gaat een nieuwe fase in. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben vanuit het Deltaplan Noordelijk Nederland afspraken gemaakt over het MIRT-onderzoek naar de Lelylijn.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er 3 miljard euro is gereserveerd om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

MIRT-onderzoek

De aanleg van grote infrastructurele projecten verloopt in Nederland altijd via de MIRT-werkwijze.
Dit houdt in houdt in dat er eerst onderzoek wordt gedaan en een voorkeursvariant in kaart wordt gebracht. Nog in deze kabinetsperiode wordt bij zicht op voldoende financiering een MIRT-verkenning gestart, waarna de planuitwerking en realisatie volgen.

In het MIRT-onderzoek wordt ook gekeken hoe economie, woningbouw en een betere bereikbaarheid elkaar kunnen versterken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de Lelylijn, maar ook naar de samenhang met de Nedersaksenlijn, verbeteringen van delen van het bestaande spoor en de spoorverbinding met Noord-Duitsland. Onder meer relevante varianten, kosten, draagvlak en mogelijke dekking worden in kaart gebracht.

Lelylijn

Deze nieuwe treinverbinding verbindt Lelystad en de steden Groningen en Leeuwarden waarmee de reistijd tussen de Randstad en Noord Nederland verkort wordt. De spoorlijn moet onder meer vanuit Lelystad via Emmeloord, Heerenveen en Drachten naar Groningen gaan.

Er wordt een gezamenlijke werkorganisatie opgericht die het onderzoek gaat coördineren. Het bestuurlijk overleg Deltaplan zal deze werkorganisatie aansturen. Ook bewoners, belanghebbenden en andere regionale overheden zullen bij het onderzoek worden betrokken.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Ik vind het ontzettend mooi dat we nu concreet aan de slag gaan met de plannen voor de Lelylijn. Zoals bij elk bouwproject, is de fase waarin het plan vorm krijgt en wensen onderzocht worden net zo belangrijk als de bouw zelf. We pakken dat samen met de regio voortvarend aan en willen ook graag de inwoners van de Noordelijke provincies betrekken bij dit proces.”

Internationale verbinding

In het coalitieakkoord is afgesproken dat wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn kan bijdragen aan een betere internationale treinverbinding met het noorden van Duitsland. Begin juni heeft Nederland bij de Europese Commissie en het inkomend Tsjechisch EU-Voorzitterschap daarom aangegeven dat Nederland wil dat de nieuwe spoorlijn wordt opgenomen in het TEN-T netwerk (het Trans-Europese Transportnetwerk), zodat het project  ook in aanmerking komt voor subsidies uit de Connecting Europe Facility, een Europees fonds dat subsidies verstrekt aan projecten die zorgen voor betere transportverbindingen tussen lidstaten.

Participatie

Het "Deltaplan voor Noordelijk Nederland" is bovenal bedoeld om de brede welvaart van de inwoners van de noordelijke provincies te bevorderen. Daarom is het belangrijk om ook inzichten uit de samenleving op te halen, de belangen te kennen en maatschappelijke betrokkenheid te creëren die de plannen en besluiten kunnen verbeteren. Daarom zal er een participatieplan worden opgesteld en zullen bewoners benaderd worden om mee te denken.