Inwoners vragen een snelle en groene Lelylijn ter bevordering van economie

Inwoners willen een snelle en groene Lelylijn die de economie versterkt. (Foto: Rob Dammers)
Inwoners willen een snelle en groene Lelylijn die de economie versterkt. (Foto: Rob Dammers)

Meer dan 11.000 inwoners hebben deelgenomen aan een online raadpleging van de burger over de plannen voor de Lelylijn. De voornaamste resultaten wijzen uit dat de inwoners het van groot belang achten dat de spoorlijn een snellere spoorverbinding vormt tussen Noord-Nederland en de Randstad.

Uit de participatieronde is ook gebleken dat tegelijkertijd de impact op de natuur tot een minimum moet worden beperkt. Inwoners van Noordelijk Nederland hechten er veel waarde aan dat de lijn bijdraagt aan gelijke kansen en een versterkte economie.

Participatieronde

De raadpleging is een eerste fase voor de mogelijke bouw van de spoorverbinding die Groningen met Randstad verbindt, uitgevoerd in opdracht van het projectteam Lelylijn. Dat is een samenwerking van de rijksoverheid en de regionale overheden van Noordelijk Nederland. Het is de eerste keer dat inwoners al zo vroeg betrokken worden bij infrastructurele plannen, normaal gesproken is er pas later in het proces ruimte voor participatie.

Tijdens de ronde werd aan de inwoners niet gevraagd of ze vóór of tegen de Lelylijn zijn, maar kregen ze de gelegenheid om hun voorkeuren, zorgen en ideeën met de overheid te delen.

Representatief onderzoek

De uitkomsten van de raadpleging zijn onderverdeeld in drie groepen: een groep die representatieve uitkomsten geeft voor inwoners uit heel Nederland, een groep die representatieve uitkomsten geeft voor inwoners uit Noordelijk-Nederland en de uitkomsten van de open raadpleging die door iedereen ingevuld kon worden. Er zitten geen grote verschillen tussen de twee representatieve groepen. Wat opvalt is dat de representatieve groep uit Noordelijk-Nederland het stimuleren van een fijne baan, goede bereikbaarheid en een sterke economie belangrijker vindt. Bij de representatieve groep Nederlanders scoort het stimuleren van de trein ten opzichte van de auto en het vliegtuig hoger.

De uitkomsten van de open raadpleging wijken meer af van de representatieve groepen. Waarschijnlijk zijn het juist mensen die gebruik willen maken van de verbinding of zorgen hebben over de lijn, die de vragen hebben ingevuld. Een korte reistijd krijgt de hoogste waardering in deze groep.

Ook zijn er veel ideeën en zorgen aangeleverd die in sommige gevallen vrij gedetailleerd werden omschreven. Zo gaven de deelnemers aan minder de voorkeur te hebben voor een snelle lijn als dit tot veel overlast leidt voor omwonenden en er niet of nauwelijks tussenstations zijn tussen Groningen/Leeuwarden en Amsterdam. In het vervolg van het onderzoek naar de Lelylijn worden de uitkomsten en ideeën meegewogen in de verschillende alternatieven die uitgewerkt worden. Uiteindelijk worden per mogelijk tracé de voor- en nadelen in kaart gebracht.

Vervolg

De plannen voor de Lelylijn vereisen nog verdere uitwerking en er moet nog een definitieve beslissing worden genomen over de aanleg ervan. De resultaten van dit onderzoek zullen worden meegenomen bij het uitwerken van deze plannen. Het participatietraject beperkt zich niet alleen tot deze online raadpleging. Er wordt een bereikbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin verschillende basisalternatieven worden onderzocht, evenals een onderzoek naar een ontwikkelstrategie voor het hele gebied. Bij beide onderzoeken worden inwoners en organisaties geraadpleegd, zoals ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Het doel is dat zowel de overheid als de regio tegen het najaar van 2024 een voorkeursvariant vaststellen voor de Lelylijn, waarbij ook de benodigde financiering is veiliggesteld.