Oude Haarlemse spoorwachtershuisjes mogen worden gesloopt

De bestuursrechter in Haarlem heeft besloten dat de oude spoorwachtershuisjes langs de Koppestokstraat in Haarlem mogen worden afgebroken. Dit besluit is genomen ondanks het bezwaar van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, die wees op de aanzienlijke cultuurhistorische waarde van de huisjes.

Sinds het einde van de negentiende eeuw staan de huisjes langs de Koppestokstraat, waar ze dienstdeden als onderkomen voor de zogenaamde 'spoorwachters'. Deze spoorwachters waren verantwoordelijk voor het bedienen van de spoorbomen, het bedienen van de seinen en het inspecteren van het spoor. Het historische gebouw bestaat uit twee woningen die leeg staan.

Monumentaal pand

Een paar jaar geleden leek het erop dat het gebouw toch niet gesloopt zou worden. Het college van Haarlem wees het pand toen nog aan als gemeentelijk monument, omdat spoorwegbeheerder ProRail toen ook al plannen had om het te slopen. De gemeente wilde dat liever voorkomen en eerst nog onderzoeken of het pand geen nieuwe bestemming kon krijgen. Dat onderzoek heeft uiteindelijk niets opgeleverd en het pand raakte sindsdien steeds verder in verval.

Om te voorkomen dat hangjongeren of daklozen in het pand schuil gaan houden, en omdat het onveilige situaties langs het spoor kan opleveren wil ProRail van het gebouw af. Dit kon echter alleen als de gemeente de monumentenstatus ongedaan zou maken. De gemeente heeft aangegeven hier aan mee te werken.

Bezwaar van erfgoedvereniging

Volgens Erfgoedvereniging Bond Heemschut hebben het Haarlemse college en ProRail onvoldoende onderbouwing gegeven voor de sloop van het pand. De vereniging is van mening dat het pand periodiek onderhouden kan worden en gewoon kan blijven staan, met of zonder nieuwe functie.

De gemeente daarentegen beweert dat het onderhoud een te grote financiële last met zich meebrengt en dat de beschikbare tijd voor onderhoud, meestal 's nachts, beperkt is. Het doorwerken op andere momenten zou te veel risico's met zich meebrengen. Ook zou het pand te dicht bij het spoor staan waardoor een herbestemming onmogelijk is. Met deze redenen heeft de rechter besloten dat het pand gesloopt mag worden.