Belangrijke punten uit het nieuwe regeerakkoord Rutte-III

Afgelopen dinsdag is het nieuwe regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" door het nieuwe Kabinet Rutte-III gepresenteerd. Hiermee wil het kabinet ervoor gaan zorgen dat Nederland nog beter mobiel wordt en waarbij de belasting van het klimaat en de leefomgeving wordt beperkt.

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste punten uit het regeerakkoord die over het personen-, goederenspoor, mobiliteit en de infrastructuur bepaald zijn.

Personenvervoer

 • Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur wordt er rekening gehouden met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg. Overheidsinformatie over verkeer wordt zoveel mogelijk via opendata beschikbaar gesteld voor voertuigen,apps en reisplanners. Om ieders privacy te waarborgen worden er spelregels vastgelegd over de eigendom en het gebruik van reisdata.
 • Omdat fietsen en deelfietsen (zoals de OV-fiets) een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor co-financiering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.
 • Het openbaar vervoer moet in alle delen van Nederland een goed alternatief zijn voor de auto. Het belang van de reiziger staat daarbij voorop. Die moet snel, comfortabel en veilig van A naar B kunnen reizen. Dat vraagt om betrouwbare en actuele reisinformatie, goede aansluiting op fiets, taxi en auto en een veilig en gemakkelijk betaalsysteem via onder meer de OV-chipkaart.
 • Om tot een regionaal geïntegreerd aanbod van trein, tram/metro en bus te komen worden meer sprinter-diensten op het hoofdrailnet toegevoegd aan regionale OV-concessies. Er wordt daarom gericht op één of meer van de lijnen Apeldoorn -
  Enschede - Zwolle, Groningen/Leeuwarden en Dordrecht - Breda (in combinatie met de Merwede-Lingelijn). De NS mag net als alle andere marktpartijen aan deze regionale concessies meedoen.
 • Met stedelijke regio’s worden er door het kabinet afspraken gemaakt over co-financiering van de verdere uitbreiding van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld via lightrailverbindingen.
 • De wet- en regelgeving wordt aangepast aan zodat openbaar vervoer - en taxibedrijven flexibel en vraaggerichtvervoer (‘mobility as a service’) kunnen aanbieden. Provincies en vervoerregio’s die met nieuwe vormen van doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelsystemen willen experimenteren, krijgen daarvoor de ruimte.
 • Richting 2025, wanneer de concessie van de Nederlandse Spoorwegen voor het hoofdrailnet afloopt, wordt de optie voor meer marktopening opengehouden. De eerste stap hierin is een evaluatie van dehuidige pres taties in 2019. In deze tussentijdse evaluatie van de concessie van NS zullen ook verschillende opties voor het eigendom en de exploitatie van stations na 2025 worden bekeken.
 • Als de NS de prestatieindicatoren voor de HSL-Zuid voor de derde keer op rij niet haalt, zal het vervoer op de HSL- Zuid opnieuw worden aanbesteed.
 • ProRail wordt omgevormd tot een publiekrechtelijke ZBO (Zelfstandig Bestuurs Orgaan) met eigen rechtspersoonlijkheid. Dit heeft geen gevolgen voor de huidige rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Dit is een vervormingsproces wat geruime tijd kan duren.
 • Met het oog op de veiligheid van reizigers en personeel in het openbaar vervoer, wordt informatie over reis- en toegangsverboden van personen beter tussen de verschillende vervoerders en handhavende instanties gedeeld.
 • Bus- en treinkaartjes zullen iets duurder worden doordat de BTW omhoog gaat van 6 naar 9 procent.

Goederenvervoer

 • Het kabinet zal het gebruik van stillere goederentreinen en de Betuweroute stimuleren  om overlast langs andere routes zoveel mogelijk te beperken.
 • Om goederenvervoer via de scheepvaart en het spoort te stimuleren zal er bij het vervoer over het spoor een verbruiksvergoeding worden gevraagd die gelijk zal zijn met de buurlanden.

Ontwikkeling nieuwe infrastructuur

 • Samen met de regio Schiphol zal worden gekeken of en hoe de landzijdige ontsluiting per auto, trein en/of metro met de luchthaven kan worden verbeterd.
 • In aansluiting op de Belgische investering op de lijn Antwerpen Hamont wordt het aansluitende traject Hamont - Weert, met co-financiering van regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen. Ook wordt er bekeken hoe de verbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland kan worden verbeterd;
 • De extra middelen voor het openbaar vervoer worden ingezet voor co-financiering van OV in stedelijke regio’s, tijdige aanleg van het beveiligingssysteem ERTMS en voorfinanciering van de overschakeling op 3kV bovenleidingspanning.

Foto: Michiel Verbeek (Creative Commons)
Foto: Michiel Verbeek (Creative Commons)